100%
تخفیف

تفویض اختیار

تفویض اختیار یعنی : تفویض اختیار یا Delegation of Authority یکی از رایج‌ترین واژه‌ها در حوزه مدیریت است. لغت تفویض…

0
50000 – رایگان!